DR TYMOTEUSZ SAWIŃSKI
INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO, ZAKŁAD KLIMATOLOGII I OCHRONY ATMOSFERY, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

DR TYMOTEUSZ SAWIŃSKI
INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO, ZAKŁAD KLIMATOLOGII I OCHRONY ATMOSFERY, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

„Czy wiesz, czym oddychasz?”
Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE – MAPPINGAIR/PL

CEL PROJEKTU

Problem

Informacja i edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki związanej z jakością powietrza i sposobami jej poprawy w warunkach Europy Środkowej na przykładzie aglomeracji wrocławskiej i bydgoskiej.

Cel projektu

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie wpływu jakości powietrza na zdrowie.

Zwiększenie akceptacji dla działań administracyjnych na rzecz poprawy jakości powietrza.

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w osobiste działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Zadania

Zaprojektowanie i wdrożenie portalu edukacyjnego w oparciu o technologię MOOC. Portal zawiera kursy/szkolenia i bazę wiedzy o jakości powietrza, środowiskowych i zdrowotnych skutkach zanieczyszczenia powietrza oraz sposobach ograniczenia emisji, a także kalkulator emisji i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza. 

Modernizacja i rozbudowa systemu informacyjnego o jakości powietrza w regionie.

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu społecznego monitoringu, obejmującego przygotowanie i zainstalowanie niskokosztowych czujników wraz z systemem transmisji danych oraz integracja wyników pomiarów realizowanych w ramach zbudowanej sieci pomiarowej z geoportalem NaszePowietrze.

Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych „Czy wiesz, czym oddychasz?” wraz z przeszkoleniem edukatorów.

ZADANIA DLA SUPERKOMPUTERA

Jednym z zadań projektu jest operacyjne prognozowanie jakości powietrza w dużej rozdzielczości czasowej i przestrzennej (zakres prognoz: 72 h, rozdzielczość czasowa: 1 h, rozdzielczość przestrzenna dla domeny Polska: 4 km, dla subdomeny 1 km: 50 m), z wykorzystaniem modeli prognostycznych WRF-Chem, EMEP i uEMEP, oraz operacyjne udostępnianie prognoz dla społeczeństwa. Wymaga to znaczących zasobów obliczeniowych, zasobów niezbędnych do przetwarzania i publicznego udostępniania danych oraz archiwizacji danych, jak również specjalistycznego oprogramowania, służącego do realizacji ww. zadań. Potrzebny jest również zespół specjalistów, posiadających kompetencje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia prac programistycznych związanych z opracowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem prognoz zarówno od strony obliczeniowej, jak i od strony prezentacji i udostępnienia danych.

01.

Operacyjne obliczenia związane z przygotowywaniem prognoz jakości powietrza (obecnie z wykorzystaniem modelu WRF-Chem, w przygotowaniu – z wykorzystaniem modelu EMEP oraz uEMEP, jak również obliczenia dla prognoz kombinowanych z wykorzystaniem modeli WRF-Chem i EMEP).

02.

Obliczenia związane z wizualizacją danych przestrzennych uzyskanych z modelowania oraz operacyjne udostępnianie tych danych w ramach geopoortalu z prognozami jakości powietrza https://prognozy.uni.wroc.pl/.

03.

Archiwizacja danych uzyskanych z modelowania.

04.

Udostępnianie danych pomiarowych z otwartej sieci monitoringu jakości powietrza, zorganizowanej w ramach projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL. Archiwizacja danych pomiarowych spływających z sieci czujników (40 urządzeń zlokalizowanych w obszarze aglomeracji wrocławskiej i bydgoskiej), przetwarzanie danych pomiarowych na potrzeby ich udostępniania w internecie, opracowanie i utrzymanie serwisu udostępniającego dane pomiarowe dla społeczeństwa: https://airquality.uni.wroc.pl/.

05.

Przygotowanie platformy edukacyjnej MOOC, udostępniającej kursy i szkolenia oraz integrującej narzędzia edukacyjne i informacyjne (portal prognostyczny, portal z wynikami pomiarów jakości powietrza realizowanych w ramach otwartej sieci pomiarowej, inne narzędzia edukacyjne) związane z problematyką jakości powietrza, skutkami zdrowotnymi narażenia na złą jakość powietrza oraz poprawą jakości powietrza.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z WCSS

  • Redukcja czasu obliczeń, niezbędnego do operacyjnego uruchomienia i utrzymania prognoz oraz innych narzędzi projektu.
  • Zwiększenie dokładności obliczeń umożliwiające prognozowanie jakości powietrza z odpowiednią rozdzielczością czasową i przestrzenną.
  • Współpraca merytoryczna związana ze zwiększeniem efektywności realizacji zadań wynikających z projektu. Jest to możliwe dzięki optymalizacji zdań obliczeniowych oraz sposobów wizualizacji i udostępniania danych i informacji dla społeczeństwa.
  • Zapewnienie skalowalności.

72 h

ZAKRES PROGNOZ

1 h

ROZDZIELCZOŚĆ CZASOWA

4km

ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA DLA DOMENY POLSKA

Wyniki modelowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 – prognoza stężeń PM10 dla 18 stycznia 2021 r. godz. 20:00, udostępniona na portalu NaszePowietrze: http://prognozy.uni.wroc.pl

EFEKTY

Portal udostępniający prognozy jakości powietrza dla obszaru Polski: http://prognozy.uni.wroc.pl (obecnie udostępniane są prognozy oparte o model WRF-Chem, w przygotowaniu – narzędzia do udostępniania prognoz z modelu EMEP i uEMEP oraz prognoz kombinowanych). 

Portal udostępniający dane z czujników otwartej sieci monitoringu jakości powietrza: http://airquality.uni.wroc.pl (obecnie w wersji testowej).

Portal edukacyjny zawierający kursy MOOC i narzędzia edukacyjne związane z problematyką jakości powietrza: https://mooc-life.e-science.pl.

REKOMENDACJA

REKOMENDACJA

„Zasoby obliczeniowe WCSS stanowią jeden z fundamentów sprawnej i efektywnej realizacji projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL.

WCSS jest doskonałym partnerem zarówno w zakresie realizacji zadań naukowych, jak i zadań aplikacyjnych związanych z upowszechnieniem wiedzy i dostępem do informacji ważnych ze społecznego punktu widzenia. Przyczyniają się do tego zasoby Centrum oraz kompetentny i sprawnie działający zespół pracowników zaangażowanych w realizację zadań”.

DR TYMOTEUSZ SAWIŃSKI
INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO, ZAKŁAD KLIMATOLOGII I OCHRONY ATMOSFERY UNIWERYTET WROCŁAWSKI